Casbin = way to authorization
A place for Casbin developers and users
现在注册
已注册用户请  登录
主题样式选择
默认主题样式 ✅
知乎主题样式 
阿昆321
Casbin官方博客站  ›  问与答

新注册用户登录,结果报这个错误

 •  
 •  
  阿昆321 · 8个月前 · 46 次点击 
  这是一个创建于 231 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1644675982.png

  弄这个系统不容易啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

  46 次点击  ∙  0 人收藏  
    Tweet Weibo 忽略主题 
  3 条回复   2022-02-14 19:46:18 +08:00
  hsluoyz
  hsluoyz8个月前

  @阿昆321 看一下 casnode 里的 JWT 公钥是不是与 Casdoor 应用里的证书的公钥是一致的

  1644685203.png

  1644685231.png

  https://door.casbin.com/certs/cert-built-in

  hsluoyz
  hsluoyz8个月前

  @阿昆321 另外可以加一下 QQ 群

  1644685333.png

  阿昆321
  阿昆3218个月前

  群主通过下哦,加了 QQ 群,QQ 和这个用户同名

  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   0 人在线   最高记录 30   ·     选择语言  ·     选择编辑器
  创意工作者们的社区
  World is powered by code
  VERSION: ef70126 · 12ms · UTC 10:24 · PVG 18:24 · LAX 03:24 · JFK 06:24
  ♥ Do have faith in what you're doing